strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

salon whore decadence – slow night pain

 

NAD PROPASTÍ

utírám slzu

někdy je to velice intenzívní

naprázdno polykám neříkám nic

někdy není co říct

nemyslím na to

někdy i myšlenky bolí

zavírám oči

někdy není na co se dívat

dělám krok do prázdna

někdy není proč žít

 

SEDMÁ NOC

sedmé noci kdy neprší

kdy nejsou ulice

jsem v tobě - uvnitř

sedmé noci

v prázdných ulicích

kdy neprší

jsem v tobě - uvnitř

měl bych se uzdravit

sedmé noci měl bych být

temným hrdinou

uvnitř - na ostří

a noc byla plná mlhy

ta noc byla tvá

ta noc byla naše

v domech pravdy

je umírání tak sladké

v domech pravdy

umírám tak rychle

zpět v sedmé noci jsem zpět

jsem tvůj nůž

a jsem v tobě - uvnitř

sedmé noci kdy neprší

kdy nejsou ulice

jsem v tobě - uvnitř

 

TLAK

všechny experimenty

změní řešení

infikovaný dech napadl realitu

význam zkolaboval

šaman bloudí všude kolem

smysl zkolaboval

více tlaku, dej mi více tlaku!

nemohu dýchat!

smysl zkolaboval

smysl zkolaboval

 

ORGIE

cítím že jsi mi předala

tenhle mrtvý žár

tuhle smrtící bolest

moje city zkameněly

srdce ztratilo rytmus a sílu

zůstaly pouze hrůzné sny

smutné oči

unavené pohyby

a prázdnota

to je nejvetší utrpení

to je moje každodennost

v osamělé zmatenosti

špiním neposkvrněné duše

na slunci se objevilo

černé znamení

noc se stává dálnicí

z pekla do dalšího pekla

zlomila jsi růži

a schovala má osamělá kouzla.

krvacím ve spánku

nejsem mrtvý

jenom umírám

od posledniho spojení

od poslední orgie

ABOVE THE ABYSS

i wipe away a tear

sometimes it's very intense

i swallow holowly i don't say anything

sometimes there's nothing to say

i don't think about it

sometimes even thoughts hurt

i close my eyes

sometimes there's nothing to look at

i take a step into the void

sometimes there's no reason to live

 

SEVENTH NIGHT

on the seventh night when is no rain

whwn is no roads

i'm in you - inside

on the seventh night

on the empty roads

when is no rain

i'm in you - inside

i should be heal my self

on the seventh night

i should be dark hero

inside - on the edge

and the night was full of mist

the night was your

the night was your and mine

in a houses of truth

is diyng so sweet

in a houses of truth

i'm diyng so speed

i'm back on the seventh night

i'm your knife

and i'm in you - inside

on the seventh night when is no rain

when is no roads

i'm in you - inside

 

PRESSURE

all experiments change solution

infected breath attacked reality

sense collapsing

shamens blowing all around

sense collapsing

more pressure

give me more pressure!

i can't breath!

sense collapsing

sense collapsing

 

ORGIES

i feel you hand me

this dead head

this mortal pain

my feeling turned to stone

my heart lose rhytm and strenght

here only stay horrible dreams

sad eyes

tired movements

and emptiness

this is my biggiest suffering

this is my every day

in lonely confusion.

i defile imacculate souls

on the sun appears the black sing

night becomes

the highway from hell

to another hell

you break the rose

and hide my lonely magies.

i'm bleeding in sleep.

i'm not dead.

i'm just dying

since the last orgy

this is my biggiest suffering