strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

complicite candide – vzdyt strojum tolik chutna

 

BEZ POKYNŮ

kdo jsou lidé na ulici

s kameny v ruce

přišli si pro vás ti

kteří nemají už co ztratit

dobře víme k čemu jsou vám

policejní armády

oklamané zástupy

chtějí zpátky svůj hlas

dobře si zapamatuj

tvář svého vůdce

srazí tě na kolena

a i s těmi ostatními

i vlajky zemí

které tolik obdivuješ

byly spáleny lidmi

jako jsi ty

vyjebou s tebou

znovu a znovu

řeknou že si volíš

svojí budoucnost

když svěříš svůj život

politickým hyenám

tak pochop

že budou chtít stále víc

tvoje místo v tomhle systému

je hluboko dole

ty sám pro ně neznamenáš

absolutně nic

jen pracovní sílu

pro udržení boje

 

NOVÝ VĚK

tahle zem chce víc a víc

tak ustup z cesty

homeless chcou své domovy

tvoříme historii

tvoříme mýtus

až za čas vypustíme

velké zlé psy

potřebuješ naši ochranu

potřebuješ náš velký obchod

potřebuješ odpovědi

na svoje otázky

potřebuješ nás k životu

naše ženy chtějí omládnout

děti chtějí zbraň

dělníci lepší auta

tak co chceš ty

tvůj oblíbený seriál

tvůj oblíbený fet

auto tvýho fotra

tak nasedni a jeď

jak si sám

sám a přece náš

víkend je odměna

za dobrou práci

pracovní týden má jen pět dnů

poukázky na rodinný výlet

na hlavách klobouky

mocných kovbojů

 

ZLOČIN A TREST

zločin a trest

tak jednoduchý

jak z čítanky pro děti

vaše zákony slouží vám

ale týkají se všech

proto tolik živých

pohřbeno v kriminále

kde čas pálí jako oheň

tak se ptám

jakou mám možnost já

kdy pošlu prvního člověka

do vězení

a kdy oni mě

ztrestejte poruchy

ztrestejte morálku

ztrestejte smrt

ale nikdy neříkejte

že kvůli mně

zločin a trest

 

VÝMĚNNÝ OBCHOD

vaše tolerance funguje

jako výměnný obchod

dej se k policii

a systém se ti odvděčí sám

už ve školách vítězí

jen mechanická síla

vaše výuka je budoucí sen

bezohledné jistoty

nejste schopni tolerovat

ani sami sebe

na nás máte policii

kterou platíš ty i já

mocný systém

intolerance

 

OTROK OTROKÁŘEM

5:15 - vstávej

konec alkoholického snění

týden začíná

celý svět pracuje

znovu budeš nenávidět

všechny kolem sebe

hlava třeští jako zvon

a ty vypiješ litr kávy

rozpadáš se na tisíc kousků

to je to čemu říkají kariéra

tvým vozem je to kousek

možná bys trefil i poslepu

tvůj šéf má stejný oblek jako ty

ale nový auto

když mluvíš o těch nahoře

tak ti teče od huby

ale vždycky si znovu rád

přiťukneš na podnikovém večírku

pracuj penze se blíží

pracuj šéfovi se líbíš

pracuj tvůj čas patří jiným

pracuj starý stroj

můžeme vyměnit

svou práci nenávidíš

od svých 18-ti let

snad vyšší škola nebo přátelé

by ti pomohli

stoupnout si na jejich místo

ale zatím je to jen na nich

kolik dostaneš na žrádlo

chlast a benzín do svýho auta

pracuj

i ty jsi ten kdo se nebojí dřiny

ten kdo je vždy připraven

i ty jsi jedním z dělnické třídy

pamatuj na to

děláš to pro zem

 

DOST

dost, skončila nuda

sex každej den

vydírej partnera

ve jménu lásky

velká romantika

páchne semenem

tak si obtoč ženu kolem prstu

skvěle vymyšlená past pro oba

želízka na zápěstí a stisklé dlaně

otlačky ukažte svým krásným dětem

tomu čemu říkáte štěstí a láska

tomu zase já citové zbraně

směle do toho

když je rodina základ státu

oddanost stvrďte svatební nocí

a pak slzy místo soli

místo soli

do nedělního žrádla

tak smrdí láska

 

KUP SI VZPOURU

takovouhle rebelii jakou jsi ty

si každý může koupit v obchodňáku

ale tvoje hadry znamenají hovno

když máš tak těžkou prdel

abys začal konečně

myslet svojí hlavou

znamenáš jen byznys pro ty

co se rozhodli ti navrhovat

nové kostýmy

ve všech možných barvách

tvoje vzpoura odtud potud

je přesně co potřebují

pro svůj boj jsi používal

zatím jenom peníze

ale tvoje opravdová zbraň

může vypadat jinak

na to abys myslel svojí hlavou

nepotřebuješ žádnou uniformu

kup si vpouru

 

VŠICHNI NOŽE NA KRK

vaše duchovní symboly

skončily na bankovkách

a naše chcete soudit

zavřený okna, uši jsou všude

policajti, město, škola, stát

tolik mateřský péče

čas na převýchovu

někdo začít musel

nervy jako střepy

slovo nedostaneš

mozky z celofánu

olověný dech

postavte sochu svobody

z plastických trhavin

fízlové se rodí při zatmění slunce

věř jen svému strachu

všichni nože na krk

raz, dva, tři

děkuj, plivem ti na záda

uč se dýchat našim tempem

 

ŽERTE CHUDÉ DUCHEM

hladový sytému nevěř

i když se zdá, že žízníme všichni

ale to co chcete vy

jsou jenom vyšší mzdy

a břicha plnit telecím

jak vůbec můžeme přemýšlet

o společenských změnách

když odbory jen chtějí

otěže do vlastních pracek

celá ta dělnická masa

znovu si sedne jak moucha na lep

já nemůžu jít s těmi

kterým zkameněly slzy

a na pomoc si přivolávat

vládní psy

protože žrádlo není všechno

a televize dělá hrob

z vyzdobených bytů

ani náhodou vás nenapadlo

uchopit skutečnou moc

do vlastních rukou

přesto se ale šklebím radostí

když řádný občan háže kamenem

ale hladový sytému nevěř

i když se zdá

že žízníme všichni

zvednete zadky

jen když se dotknou vašich peněz

my ale nehasíme plameny jako vy

chceme je rozpálit

protože ještě žijeme

protože ještě žijeme

proto nás tolik sere

krátit si život čekáním

tak se nedivte až se něco stane

dostali jsme totiž dost

abychom pochopili

co skutečně chceme

 

ZNOVU

už mě jenom zajímá, co uděláš

až přijde tvůj poslední den

snažíš se ze všech sil

touha po věčnosti

bude znovu prokletí

jako v dávných bájích

pohrdáš svými předky

protože nepřinesli

atomový věk jako ty

masová ohrožení, znásilnění

a izolaci v podobě státu

oni učili své děti

naslouchat hlasu zvířat

a ty porcovat jejich maso

jednou jsi řekl

že jsi víc než zvíře

protože dokážeš zaznamenat

svou historii

historii krve a zlata

věřil ve svá zkurvená vítězství

né pravda ani lež

pouze smrt

ke které ses teď tolik přiblížil

vím, že na mě sereš

ve své kanceláři

nezemřeš v pokoji

tvé tělo budou držet naživu

dokud to půjde

tvá uměle vyživovaná hlava

potom bude

pozorovat své shrbené děti

ale pak přijdou jiní

kteří znovu nezahlédnou

spalující žár slunce

a znovu otevřou tvou knihu

a čas se začne znovu

odpočítávat tak

jako přichází den a noc

WITHOUT SUGGESTIONS

who are those people in the streets

with stones in their hands

those have come for you

who have nothing to lose now

we know very well for what you need

police armies

deceived crowds want

back their votes

remember well the

face of your leader

he'll knock you down

to your knees as well as the others

and flags of countries

which you admire so much

have been burnt

by people like you

they'll fuck you

over again and again

they'll say you

choose your future

when you entrust your life

to political hyenas.

so see it

that they'll want more and more

your place in this system

is down in depths

you mean absolutely nothing

for them yourself

just a working power pro

keeping the fight go on

 

NEW ERA

this country wants more and more

so get out of the way

the homeless want their homes

we create history

we create myth

when we release big evil

dogs some time later

you need our protection

you need our big business

you need answers

to your questions

you need us for your life

our wives want

to grow young again

children want weapons

workers want better cars

so what do you want

your favourite tv-series

your favourite dope

your father's car

so get in and drive

you belong to yourself

but despite that

you belong to us

weekend is reward for good work

working week has only five days,

family holiday vouchers

hats of mighty cowboys on heads

 

CRIME AND PUNISHMENT

crime and punishment

so simple

like from a children's reader

your laws are your servants

but they concern everybody.

therefore so many alive

buried in prisons

where time burns like fire

so i'm asking

what option do i have

when will i send the first man

to prison

and when will i be sent there by them

punish disorders

punish morality

punish death

but never say

that it was because of me

crime and punishment

 

BARTER TRADE

your tolerance works

like barter trade

join the police force

and the system itself rewards you

as early as in schools

only mechanical power wins

your teaching is a future dream

of reckless security

you are not able to tolerate

even yourselves

for us you have police

which is paid by you and me

mighty system

of intolerance

 

SLAVE AS A SLAVER

5.15 am - get up

finish your alcohol dreams

the week starts

whole world is working

again you'll hate

everybody around

your head is raving like a bell

and you'll drink a litre of coffee

you decompose to thousand pieces

that's what's called career

by your car it's only a couple of minutes

you might find the way blindfold

your boss has the same clothes like you

but he's got a new car

when you speak about those above

you always slobber

but you always like

to clink glasses at your company's party

work hard retirement is coming.

work hard your boss likes you.

work hard your time belongs to others

work hard old machine

can be replaced

you hate your job

from the age of 18

perhaps higher education or friends

might help you

to get their post

but for the time being only they decide

how much you'll get for food

booze and petrol to feed your car

work hard

you too are the one who is not afraid of hard work

who is always ready

you too are one of the working class

remember it

you do it for your country

 

ENOUGH

enough, the boredom is at the end

sex every day

blackmail your partner

in the name of love

a big romance

stinks of sperm

so twist the woman round your finger

a trap for both of you made up so marvellously

irons on your wrists and clenched palms

show the calluses to your children

what you call happiness and love

i call emotional weapons

so get into it bravely

family is the foundation of state

ratify your allegiance with the wedding night

and then tears instead of salt

instead of salt

into the sunday grub

in such a way love stinks

 

BUY YOURSELF A REVOLT

the kind of rebellion which you are

everybody can buy in a department store

but your clothes mean shit

when your ass is so heavy

if you could start

thinking by your own head

you mean only business for those

who decided to design for you

new costumes in all

fashionable colours

your revolt to a limited extent

is precisely what they need

you've used only money

for your fight up to now

but your real weapon

can look quite different

you don't need any uniform

to start thinking by your own head

buy yourself a revolt

 

EVERYBODY KNIVES ONTO THROATS

your spiritual symbols

ended up on bank notes

and you'd like to denounce ours

windows are shut, ears are everywhere

cops, city, school, state

so much maternal care

time for re-education

somebody had to start

nerves like pieces of glass

you won't get a word

brains made of cellophane

breath of lead

build the statue of liberty

of plastic explosives

coppers are born during the eclipse of the sun

trust only your own fear

everybody knives onto throats

one, two, three

say your thanks, we spit onto your back

learn to breathe in our pace

 

EAT THE POOR IN SPIRIT

a well-filled belly doesn't believe in hunger

even when it seems that we all are thirsty

but what you want

are only higher wages

and to fill your bellies with veal

how can you at least

think of social changes

when unions just want

to have absolute control

the whole working mass

will be caught on the hook again

i cannot go with those

whose tears have turned to stone

and call government

dogs for help

because grub is not everything

and television turns

well-decorated flats to graves

in no way you thought

of grasping the real power

with your hands

despite it i grin cheerfully

whenever a decent citizen throws a stone

but a well-filled belly doesn't believe in hunger

even when it seems

that we all are thirsty

you raise your asses only

if they touch your money

but we don't extinguish flames like you

we want to make them blaze fully

because we are still alive

because we are still alive

that's why it bothers us

to waste our lives by waiting

so don't be surprised when something happens

because we have got enough

to understand

what we really want

 

AGAIN

now i only wonder what you'll do

when your last day comes

you try as you can

longing for eternity

will be damnation again

like in old legends

you despise your ancestors

because they have not brought

the nuclear age like you

mass endangerment, violation

and isolation in the form of state

they taught their children

to listen to voices of animals

and you teach how to portion their meat

once you said

that you are more that animal

because you can

record your history

the history of blood and gold

you believed in your fucking victories

no truth no lie

only death to which

you've come so close now

i know you don't give a fuck about me

in your office room

you won't die in peace

they will keep your body

alive as long as possible

then your artificially nourished head

will just watch

your stooping children

but then new ones will come

who won't see

the burning glow of sun again

and again they will open your book

and time will start

to count down again

like day and night come and pass