strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

ravelin 7 / thema eleven – 7+11=666

 

NEKONČÍCÍ NOC

do smrti modrých ptáků

byly jsme klamáni tímto časem

přiletěli a my byli rádi, že máme na co střílet

pro modrou krev

teď my žijeme dál a tolik se toho řeklo

a ještě není konec našim citům

teď už jen mrtví

s námi nepromluví

pro jejich sobectví ve snaze být

 

JED

bylo jako jed naše přátelství

věřit ti a podepsat si rozsudek smrti

věřit a zklamat se

věřit a padnout

a to co bylo tak silné

společné pro nás oba

se vyvinulo

odešlo

zestárlo

v něco co je nepochopitelné

a otrávené zrazenou myšlenkou, které jsme věřili

(nevěřím, nerozumím, nechápu)

byla to tvá volba, ale je mi z toho na zvracení

odvrátil jsi se ode mne

je mi to líto

a tak plivu na tvé elitářské myšlení

na tvůj obrat

na tvůj liberalismus

který pohřbil naše přátelství

 

CYBERLOVE

celá .. elektrická .. moderní .. nahraditelná

dokonalá .. plastická .. chladná

chladná

efekt dokonalého těla

v oparu umělého snu

ve víru silikonové krásy

která zastřela můj zrak

máme to po čem všichni touží

máme to o čem všichni mluví (vzrušení)

kapky sperma v modrých očích

které vytlačily slzy vyhnané brutalitou lásky

to je to co všichni chtějí

to o čem všichni sní (normální)

dokonalý pocit

tělo zmučené permanentní vášní

zborcené hranice svědomí

tu mez kam až lze zajít

a já miluji

miluji

miluji ten pocit být v tobě

né s tebou pryč od tebe

miluji, miluji, miluji, když jsi celá perverzní

moderní

krásná

recyklovatelná

chladná

chladná

cyberlove

 

POD TLAKEM

dlouhá cesta jim vtiskla do chodidel znamení jejich viny

krvácející stigmata mi připomněla rozbitá kolena

a dětskou bezstarostnost

jsou nepoučitelní

a nyní se téměř plazí a vydechují kousky popela

které se vznáší do stratosféry

oni neví, že s každým mrtvým zvířetem

je náklad těžší a těžší

s poslední obětí se jim zlomí dětská kolena

odmítnutá odpovědnost je tak zatraceně těžká

 

ŘÍČNÍ KAMENY

uprostřed běhu po kostkách chodníku

z říčních kamenů omletých kalem čehosi

běžel tak, aby se každým krokem k cíli vzdálil

a přitom by stačilo se zastavit, dotknout se kamene

a říct: "na tomhle se podílet nebudu“

 

PRŮZRAČNÝ

nic nevím … nic jsem neviděl … nic jsem neslyšel

nekřičel … nemám hlas

jsem tu s vámi, je nás tu spousty

a naše existence vám zůstane navždy utajena

podobám se každému a našlapuji zlehka

do tvých stop v prvním sněhu

jsem průzračný

a mé jméno není vryto do žádné paměti

jméno, které není vryto do žádné paměti

nic jsem neviděl, neslyšel, nekřičel, nemám hlas

jsem sám … jsem všude … jsem v tom úplně náhodou

jsem průzračný

 

4% ODCIZENÍ

jsem to co nemá ani takovou cenu, aby mu říkali ten

zatlačili mě do kouta, bojím se přiznat, že chyba nené ve mně

ale v kom je?

jsem ohrožený - hejnem much - obklopený

jako znamení, že není něco správně

asi budu muset změnit, abych se ti přiblížil

umírám zevnitř, ptám se jestli jsem vůbec žil?

zázrak a z můry motýl vytěsněný

cítím se tak odcizený

jsem ten, který svůj pohyb dobrovolně dolů nasměroval

a s pocitem

že se už chovám správně se shýbal … padal

 

OBVYKLOSTI

jeden člověk seděl a přemýšlel s podepřenou hlavou

a kalným pohledem

mlčel a tupě zíral do zdi upřeně sledoval svůj stín

a počítal skvrny od mýdla na starém umyvadle

za oknem v ulici pršelo a štěkali psi když kamelot křičel

že vypukla válka

 

FRIGID

sám sobě žhář, žhář růžovejch slov zažranejch pod kůží

vylhanejch dotyků na tváři zohavený

sám sobě zlodějem frigidních úsměvů roztomilých a prstů

uťatejch pro radost kata

sám sobě lhář výkřiků který padaj do děravejch sítí rozpitých ve vlastní ubohosti

 

DEŠTIVÝ DEN

vyhýbám se neónům do chodníku po dešti vtisklých

v útrobách rozmazaných domů zmizely hlasy a v ulici

bez jména jsou navíc jen dvě trosky milenců

naplivu na dno svých snů do plačtivých dnů, za sebou

zamknu a klíče utopím v první kaluži, kterou potkám

UNCEASING NIGHT

till the death of blue birds

we were decieved by this tim

they cama flying and we were glad to have

something to shoot at, for their blue blood

now we still live and so much was said

and yet it is not the end of our feelings

now only the dead

will not speak to us

just for their selfishness in struggle for being

 

POISON

our friendship was like a poison

to believe you and to sing the verdict of death

to believe and to be let down

to believe and to be killed

and that, what was strong

common for both of us

has developed

has gone

away has grown old

into something that is incomprehensible

and poisoned by betrayed idea, which we believed in

(i don´t believe, understand, comprehend)

it was your choice, but it makes me sick

you turned away from me

i´m sorry

so now i spit at your elitist thinking

at your turn

at you liberalism

which buried our friendship.

 

CYBERLOVE

all.. electric .. modern .. replaceable

perfect .. plastic .. cold

frigid

the effect of a perfect body

in o haze of an artificial dream

in a whirl of a silicon beauty

which covers up my sight

we´ve got what everybody longs for

we´ve got what everybody talks about (excitement)

drops of sperm in blue eyes

which discharged tears expelled by the brutality of love

that what everybody wanst

that what everybody dreams (of normal)

perfect feelings

body tortured by pernament passion

warped borders of consistence bounds

how far can you go

and i love

i love

i love the feeling to be inside of you

not to be with you and near you

i love, i love, i love, when you are all perverted

modern

beautiful

recyclabe

cold

frigid

cyberlove

 

UNDER PRESURE

the long journey has imprinted sign of their gilt into their feet

bleeding stigmats have reminded me of broken knees

and security of childhood

they are incorrigible

and now they are almostcrawling exhaling the flakes of ash

that poise to to the atmosphere

they do not know that with every killed animal

the load becomes heavier and heavier

and with the last sacrifice their childish knees will crack

because refused responsibility is so blanky heavy

 

RIVER STONES

in the middle of the running on the blocks of the pavement

made river stones abraded by mud of something

he was running to retreat from the goal with each step

whereas is would be enough to stop, touch the stone

say: "i will not enter into this"

 

PELLUCID

i don´t know anything … i haven´t seen anything

i haven´t heard anything … haven´t cried … i have no voice

i am here with you, there many of us

and our existence will always remain secret to you

i look like everyone and i put me feet tenderly

into your footsteps in the first snow

i am pellucid

my name is not incised into any memory

the name, which is not incised into any memory

i haven´t seen anything, i haven´t heard anything

i haven´t cried, i have no voice

i don´t exist

 

4% ALIENATION

i am that what isn´t even worth to be called "he"

i was pushed to the corner and i am afraid to say

that the mistake is not inside of me, but inside of who is it?

i am threadtened, by flock of flies surrounded

and something is not correct

perhaps i will have to change myself, to come closer to you

i am dying from inside, i am tasking: "have i ever lived?"

magic and butterfly which replaced moths

i feel so alienate

i am the one, who voluntary started his movement down

and with the feeling that now

i am behaving correctly. i was bending. falling.

 

USUALITIES

one man sat an thought resting head

and clouded sight

he was silent and stared at the wall eyeing the shadow

of him counting soap stains on an old washbowl

in the street behind the window rain and yelling dog

some newsy crying the war has broken out

 

FRIGID

fire-raiser to myself, fire-raiser of rosy words ingrained

under skin, fire-raiser of cheesy touch maimed

in blemished face. thief to myself thief of frigid smiles

of sweet smiles and fingers cut for hangman´s joy

liar to myslef liar of screams falling into holey toils

drunk in very own misery

 

RAINY DAY

i void strip lighting on the sidewalk imprinted by rain voices

disappeared in entrails of blurred houses and two

wrecked lovers in street of no name are left will spit

on the bottom of my dreams, in tearful days will lock

after mine and drown the key in the first pool i wil meet