strilek records

 

 [catalog]

 

 

 

ravelin 7 – circle is our way

 

RÁD NOSÍM ŽLUTOU

neustále přikrášluji sám sebe a kritizuji ostatní.

říkáš: „dávní hlupáci byli poctiví“, a tak se ptám a křičím:

„kdo je svatý?“. promiň, nikdy neříkám celou pravdu.

to přece není lež, vždyť ty také rád nosíš žlutou.

 

ČÍSLO

zeptali se na jméno, on odpověděl číslo.

vím, že stará čísla umírají, i brouci umírají a já již zjistil,

že je mohu i zabít.

mladá čísla také umírají a syn zmlátil

svého otce jako psa a pes je prachsprostá potrava.

 

VĚNOVÁNO TOBĚ

neexistuje melodie, která by popsala mé představy.

neexistuje melodie, která by popsala můj hněv.

a tak opět křičím, protože každá matka není dobrá.

budu křičet dokud budu moci dýchat a věř,

že se ještě jednou nadechnu.

 

DO PUSY

podívej se na mě. nedávej si hlaveň ke spánku, nezapomeň, že ze šesti jeden přežívá. udělej to tak, aby bylo všechno v pořádku. stačí už jen to, že budeme muset po tobě tu sračku zamést, nenuť nás proto, abychom tě ještě opravovali. říkám, podívej se na mě, podívej se do mě, víš, že já nikdy nebudu ty, stárneme.

 

VÁLKY BY MĚLI VÉST ŽENY

toto jsou pravé emoce, mrtvé dítě v náručí matky.

toto jsou pravé emoce, nemohoucnost vrátit

jednu sekundu zasranýho života.

 

TVOJE TVRDÉ JÁDRO

slyšel jsem tebe, jak mi říkáš, že máš rozbité tělo.

a já dál, dívám se zbaběle jinam, to abych ti nemusel pomáhat. ne, neexistuje bůh, existuje jen skutečnost

a tou jsou sračky a hudba, která je stejně silná,

jako jsou ženy.

 

PLIVNI SI POD NOHY

co dělají, jakpak si počínají, když jsou o samotě tyranové, tyránkové, diktátoři, malí a velcí, ti co urvali moc

nebo ji zneužili, malí lidé co potřebují vysoké,

třeba pomyslné podstavce, aby si připadali větší.

a co děláš o samotě ty?

také slézáš k nám dolů?

 

TYGR

necháváme ptáky v klecích zpívat a pářit se. ach tygře, ty snad pro své žhavé oči nevidíš. stojíme na kraji svého hnízda, vraťte se ke mě, do středu, jinak silnější lovec ukojí svou potřebu. ach tygře.

I LIKE WEARING YELLOW

i keep improving my appearance and i criticise other people. you are saying: „the old fools were honest“ so i’m crying and asking: „who is saint?“. excuse me; i never say the whole truth. but it is not a lie, you also like wearing yellow.

 

NUMBER

they asked about the name and he told them number. i know, old numbers die, and beetles also die, and now i already know, i can also kill them.

young numbers also die and a son sloshed his father like a dog and a dog is only damned food.

 

DEVOTED TO YOU

there doesn’t exist a melody, which could describe my visions, there doesn’t exist a melody, which could describe my anger, thus i’m crying because not all mothers are good. i’m going to cry as long as i can breathe and believe me

i will take in one more breath.

 

INTO THE MOUTH

don’t put the barrel to the temple,

don’t forget, that one out of six always survives.

do it to be perfect.

we will have to clean the mess

you have left behind you, and that is enough,

so don’t force us to repair you.

 

WARS SHALL BE WAGED BY WOMEN

these are the real emotions, dead child in the embrace of its mother. these are the real emotions, impossibility to take back one second of fucking life.

 

YOUR HARD CORE

i heard you saying to me your body is broken. i keep cowardly looking in other direction not to have to help you. no, there doesn’t exist the god, there exists only reality, and the reality is the crap and music, which is as strong as women are.

 

SPIT UNDER YOUR FEET

what are they doing, how are they manipulating when they are alone, tyrants, little tyrants, dictators, small and big, those who grabbed power or misused it, small people who need high, possibly imaginary pedestals, to seem to be bigger to themselves. and what are you doing when you are alone? are you also climbing down to us?

 

TIGER

we let birds in cages to sing and copulate. oh tiger, perhaps you can’t see for your hot eyes. we are standing on the edge of our nest, come back to me, to the centre, otherwise a stronger hunter will satisfy his need. oh, tiger.